Kurikulum za vrtce

Kaj je kurikulum za vrtce?

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, (sprejel ga je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje), ki je nadomestil stari Vzgojni program in opredeljuje življenje in delo otrok v vrtcu.

Uvedba in upoštevanje kurikuluma za vrtce je pot, na  katero smo zaposleni v vrtcu že stopili predvsem s stalnim strokovnim izobraževanjem vseh, ki so vključeni v pedagoški proces. Ugotavljamo, da so posamezni elementi in vsebine iz kurikuluma že naša stalna delovna praksa.

Pozorni pa smo na glavne poudarke kurikuluma, ki so:

  • fleksibilna organizacija časa
  • ponudba več dejavnosti, ki zagotavljajo pravico do izbire, kar pomeni, da imajo igralnice različne kotičke, ki omogočajo dejavnosti v majhnih skupinah, parih in individualno
  • aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti
  • počitek je prilagojen individualnim potrebam  otrok
  • prostor, ki omogoča fleksibilnost, zasebnost, funkcionalnost

Področja dejavnosti, ki jih prinaša kurikulum:

GIBANJE: Od preprostih oblik gibanja do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti.

JEZIK: Vključuje široko polje komunikacije, besedno izražanje čustev, izkušenj, misli… do poslušanja, branja odraslih, izmišljanja, učenje pesmic…

UMETNOST: Omogočanje in udejanjanje otrokovih ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je za otroka neizčrpen vir inspiracij. Kaže se v umetnosti plesa, glasbe in likovnih dejavnosti in drame.

DRUŽBA: Prehod od družine v vrtec, vključevanje v širše in družbeno okolje, kulturo v kateri živimo…

NARAVA: Odkrivanje in raziskovanje žive in nežive narave…

MATEMATIKA: Vsebuje dejavnosti, ki otroka vzpodbujajo, da v igri in vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje…od merjenja, štetja, primerjanja,razvrščanja…veliko-majhno, celota-del…

Dostopnost