Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Pravilniki so na ogled na oglasni deski vrtca in oddelkov vrtca pri PŠ Dobovec in PŠ Donačka Gora.

Nekaj pomembnih členov iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec:

III. PLAČILO STARŠEV

18. člen

Za način plačevanja veljajo določbe Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,102/2009, 62/2010),katerega predpiše Ministrstvo za šolstvo in šport, z vsemi dopolnitvami in popravki ter določbe v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

19. člen

Za odsotnost otroka tri dni in več, se mesečno plačilo otroka zniža za stroške prehrane glede na razvrstitev otroka v plačilni razred, v kolikor je bila odsotnost predhodno odjavljena. V nasprotnem primeru starši stroške prehrane krijejo v celoti sami.

Mesečno plačilo za otroka se zniža za 50 %, če je bil otrok odsoten ves mesec zaradi bolezni in če so starši kot dokazilo predložili v vrtec otrokovo zdravniško potrdilo. Stroški prehrane se staršem prav tako znižajo glede razvrstitev otroka v plačni razred. Razliko znižano za strošek prehrane otroka med programom in plačilom starša povrne občina.

V času poletnih počitnic je možna odjava otroka za en mesec ali dva. Mesečno plačilo se tako za prvi mesec odsotnosti zmanjša na 30 % glede na razvrstitev otroka v program in plačilni razred, vendar le, če je otrok bil odsoten najmanj 1 (en) mesec in predhodno odjavljen. Mesec je lahko koledarski ali pa od določenega datuma do določenega datuma (npr. 10. 07. do 10. 08.). Naslednji mesec se mesečno plačilo zmanjša na 50 % glede na razvrstitev otroka v program in plačilni razred. Datum odjave je 01. 06. za tekoče poletje. Stroški prehrane se staršem prav tako znižajo glede razvrstitev otroka v plačni razred. Razliko znižano za strošek prehrane otroka med programom in plačilom starša povrne občina.

Za otroke s stalnim bivališčem v drugih občinah, se upoštevajo določila (sklepi) občin njihovega stalnega prebivališča.

V kolikor se otroka vpiše ali izpiše med mesecem, se staršem zaračuna oskrbnina za dejansko prisotnost, torej po dnevih (ekonomska cena/število delovni dni=ekonomska cena/ dan * št. dni prisotnosti * % plačila staršev po odločbi). Razliko med programom in plačilom starša povrne občina.

V času poletnih počitnic je možen začasen izpis otroka. Za ponovno vpisanega otroka veljajo enaki kriteriji kot za novince (datum prijave, razvrstitev na čakalno listo ter ostali pogoji).

20. člen

Mesečno plačilo za otroka se plačuje po prejemu položnice za pretekli koledarski mesec. Starši lahko vrtec plačujejo tudi preko trajnega naloga na banki, takoj, ko podpišejo ustrezno izjavo.

21. člen

Staršem, ki popoldan brez najave redno zamujajo po otroka (2-3 krat v mesecu, ali vsak mesec vsaj 1x, ali 1x več kot pol ure) se pri mesečnem plačilu zaračuna zamudnina v višini delovne ure pomočnice vzgojiteljice. V oddelku vodi vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice evidenco s podpisom staršev.