OBVESTILO – OPROSTITEV PLAČILA VRTCA

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da z dnem, 1. 9. 2021 začne veljati sprememba 29. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št.18/21), ki določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:

  • v vrtec vključena hkrati dva otroka in so plačila za mlajšega otroka oproščeni.
  • Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).
  • V skladu z 32. členom ZVrt-G in 10. členom ZUPJS je določeno splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca tako, da je:
  • Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);
  • Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);
  • Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni).

Postopek priznavanja pravice do oprostitve plačila vrtca poteka na naslednji način:

  • Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca.
  • Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.
  • Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9. 2021.