Kratka predstavitev

Javni vrtec v Rogatcu deluje v okviru VIZ OŠ Rogatec in je njena enota.

Izvajamo programe za predšolske otroke na treh lokacijah: v Rogatcu, Donački Gori in Dobovcu.

S 01. 09. 2019 poslujemo v sedmih oddelkih, v katere je vključenih 121 otrok, imamo pa že prejetih nekaj vlog za kasnejši vpis. Vloge, prispele med šolskim letom, rešujemo in sprejemamo v skladu s prostorskimi možnostmi. Vpis novincev za novo šolsko leto smo izvedli v mesecu marcu. Ob pričetku novega šolskega leta za vse starše in otroke načrtujemo spoznavni dan in 1. roditeljski sestanek, na katerem se seznanijo z vzgojiteljico, s pomočnico vzgojiteljice, programom oddelka in samim vrtcem. Za starše otrok novincev pa organiziramo informativni sestanek v mesecu avgustu, kjer se seznanijo s pomenom vrtca za otroka in starše in pridobijo prve informacije o delu v vrtcu.

Oddelki so oblikovani tako, da omogočajo vključevanje čim večjega števila otrok v vrtec, v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Število otrok je usklajeno z Zakonom o vrtcih. Starostni razpon v posameznih oddelkih je odvisen od števila vpisanih otrok in od normativa. Med letom lahko prihaja do sprememb zaradi izpisov in novih vpisov otrok.

  • V Rogatcu imamo 4 oddelke otrok, starih 1 do 6 let.
  • V PŠ Donačka Gora imamo 3 oddelke otrok, starih 1 do 5 let.
  • V PŠ Dobovec imamo 1 oddelek otrok, starih 1 do 5 let.

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Poslovni čas vrtca je od 5.15 do 16.00 ure (vrtec Rogatec in Don. Gora) ter od 5.30 do 15.30 (vrtec Dobovec). Poslovni čas v okviru posameznega šolskega leta se oblikuje na osnovi potreb staršev opredeljenih v vlogah za vpis otroka v vrtec. Poslovni čas je potrjen s strani ustanovitelja, Občine Rogatec.

Med šolskimi in poletnimi počitnicami, ko je v vrtcu prisotnih manj otrok, oddelke zaradi lažje organizacije združujemo in posamezne oddelek zapremo. Delo organiziramo glede na število prijavljenih otrok, po predhodni pisni najavi staršev.